Kvalitetspolicy


Företaget innehar en kvalitetsplan som är upprättad i anslutning till svenskt och internationellt kvalitetssystem – standard SS-ISO 9001. Målet med de specificerade kraven i denna kvalitetsplan är främst att förebygga avvikelser från produktkrav under installation.

Syftet med kvalitetsplanen är att alla på företaget använder den som ett verktyg för att uppnå avtalad kvalitet samt för att bidra till att produktionsmetoder som ger optimala tekniska och ekonomiska lösningar väljs och att personal med nödvändiga kvalifikationer och kompetens utbildas och utnyttjas.


Miljöpolicy


Företaget innehar ett miljöledningssystem och policy som är framtagen med vår kunskap och kännedom inom data- och telebranschen och strävar mot att bidra till en miljömedvetenhet hos våra leverantörer och kunder. Vi genomför ständiga förbättringar inom miljöarbetet som ska minska miljöpåverkan från våra anläggningar, produkter och tjänster, så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.


Detta uppnås genom att vi:

Minskar användningen och utsläppen av farliga ämnen/material

Följer tillämpliga lagar och andra krav inom miljöområdet

Ett naturligt miljötänkande i det vardagliga arbetet och att som företag ständigt sträva efter att begränsa miljöbelastningen

Motivera och informera våra medarbetare om miljön och vår påverkan på den

Upprätthålla ett miljöledningssystem som eftersträvar effektivitet och ständiga förbättringar ur såväl miljömässigt som företagsekonomiskt perspektiv